Đăng kiểm Việt Nam về thiết bị tàu thủy

Chào bạn !

Đăng kiểm Việt Nam về thiết bị tàu thủy

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 2013

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
QCVN 72: 2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm thiết bị tàu thủy Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 61/2013/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Đăng kiểm thiết bị tàu thủy Việt Nam

Đăng kiểm thiết bị tàu thủy Việt Nam

Tải quy chuẩn này của cục Đăng kiểm thiết bị tàu thủy Việt Nam để tham khảo thêm tại đây:
=>>QCVN 72: 2013/BGTVT<<=

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về hoạt động kiểm tra và phân cấp trong thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác các loại phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là tàu) hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh và các tuyến vận tải đường thủy nội địa ven bờ biển được công
bố của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người viết: Nguyễn Thanh Tùng