• Đăng kiểm Việt Nam về thiết bị tàu thủy

    Đăng kiểm Việt Nam về thiết bị tàu thủy

    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
    QCVN 72: 2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm thiết bị tàu thủy Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 61/2013/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013.